Aspekty Prawne

Aspekty Prawne

Odliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej

Każdy, kto dokona zakupu urządzenia fiskalnego może odliczyć podatek VAT (całość lub wg ustalonej proporcji). Może także zaliczyć w koszty wydatki poniesione na zakup kasy fiskalnej, czy też do amortyzacji jej wartości początkowej.

czytaj więcej >>

Sankcje za brak kasy

Jeśli podatnik w ustawowym terminie nie zacznie stosować w prowadzonej działalności gospodarczej kasy rejestrującej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

czytaj więcej >>

Jakie są obowiązki podatnika stosującego kasę fiskalną

 • rozpoczęcie rejestracji na kasie fiskalnej w wyznaczonym terminie
 • zgłoszenie kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy,
 • naniesienie na obudowę kasy w sposób trwały nadanego jej numeru ewidencyjnego,
 • dokonywanie rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży
 • wydawanie oryginału wydrukowanego paragonu nabywcy
 • rejestracji zaliczek na kasie w chwili jej otrzymania od klienta
 • sporządzanie raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym
 • sporządzanie raportu fiskalnego za okres miesięczny do 25 dnia następnego miesiąca
 • prowadzenie poza kasą ewidencji zwrotów, reklamacji i ewidentnych pomyłek
 • przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres pięciu lat w przypadku kas z kopią papierową, w przypadku kas z kopia elektroniczną do przechowywania zapisanych nośników (kart SD) przez ten okres
 • przechowywania książki kasy oraz programu archiwizującego w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania ich na żądanie właściwych organów
 • poddawania kasy obowiązkowym ustawowym przeglądom serwisowym

czytaj więcej >>

Kto musi mieć kasę rejestrującą?

Kasę rejestrującą (potocznie zwaną fiskalną) muszą mieć firmy sprzedające towary i świadczące usługi klientom detalicznym, czyli osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, które na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie zostały zwolnione z obowiązku ich używania na kolejny okres.

czytaj więcej >>

Zaliczki w 2015 roku - PIT, CIT, VAT

Rok 2015 przyniusł zmiany nie tylko w liście usług zobowiązujących do rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Ułatwieniu mają ulec kwestie związane z rozliczaniem zaliczek pobranych od klientów i rejestrowanych za pomocą kasy fiskalnej.

czytaj więcej >>

Sprzedaż i ewidencjonowanie obrotu

Po fiskalizacji kasy fiskalnej należy dokonywać zaewidencjonowania każdej sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy towaru lub usługi.

czytaj więcej >>

Obowiązkowe raporty, które trzeba wykonywać

Na użytkowniku kasy fiskalnej (podatniku) ciąży obowiązek sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, oraz sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.

czytaj więcej >>

Jakie odliczenie można dostać z Urzędu Skarbowego za zakup kasy?

1) można odliczyć w całości podatek VAT

2) kasę można wliczyć w koszty uzyskania przychodu

3) od podatku VAT można dodatkowo odliczyć kwotę w wysokości 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł (zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 28.11.2008 r.)

W celu otrzymania odlicznia przygotowujemy dla Pąństwa odpowiednie dokumenty.

czytaj więcej >>